Во склоп на овој центар се формирани повеќе сектори под кои припаѓаат повеќе оддели:

 • Сектор за мрежна администрација
  • Оддел за интегрирани сервиси
  • Оддел за одржување мрежи
 • Сектор за системска администрација
  • Оддел за системски софтвер и хардвер
  • Оддел за апликативен софтвер
 • Сектор за средства и техничка поддршка
  • Оддел за корисничка поддршка

Мисијата на ИТ Центарот е да се обезбеди брза и ефикасна работа, односно комуникација на секој кој е инволвиран во Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Визијата на Центарот е да се креира еден интегриран универзитет во кој технологијата и информациите ќе бидат на највисоко ниво. Од креирањето до денес оваа визија која беше предвидена во најголем дел е остварена. Со тоа ИТ Центарот се ближи кон остварување на својата цел - успешна и брза работа на Универзитетот како целина.

Гоце Богатинов
Главен ИТ администратор

Јордан Тиквешански
Виш ИТ администратор за системска администрција

Александар Насков
Помлад систем администратор

Горан Петров
Помлад мрежен систем администратор

Наташа Фенева
Референт за средства и архива

Зоран Тиквешански
ИТ техничар